[Kuala Lumpur & Selangor] Pelbagai Jawatan

LEMBAGA GETAH MALAYSIA

 

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk berkhidmat di Lembaga Getah Malaysia dalam jawatan seperti berikut:

 

PEGAWAI TADBIR

PEGAWAI PENYELIDIK

AKAUNTAN

JURUTEKNIK

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

PEKERJA AWAM

 

TARIKH IKLAN DIBUKA : 22 SEPTEMBER 2012

 

JAWATAN 1: PEGAWAI  TADBIR, GRED N41

Syarat Lantikan       Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

  (a) Ijazah   Sarjana   Muda   yang   diiktiraf   oleh   kerajaan   daripada   institusi-insititusi
    pengajian  tinggi  tempatan  atau  kelayakan  yang  diiktiraf  setaraf  dengannya  oleh
    kerajaan: atau
  (b) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktirafkan oleh kerajaan daripada institusi-
    institusi    pengajian    tinggi    tempatan    atau    kelayakan    yang    diiktiraf    setaraf
    dengannya: atau
    (Gaji permulaan ialah pada Gred N41 :  P1 RM2114.43)
  (c) Ijazah   Sarjana   Muda   Undang-Undang   yang   diiktiraf   oleh   kerajaan   daripada
    institusi-institusi  pengajian  tinggi  tempatan  atau  kelayakan  yang  diiktiraf  setaraf
    dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred N41 : P1 RM2216.64)
  Dan  
  Kepujian  Bahasa  Malaysia/Bahasa  Melayu  (termasuk  lulus  Ujian  Lisan)  pada  peringkat
  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pegawai  sedang  berkhidmat  dalam  perkhidmatan  Penolong  Pegawai  Tadbir,  Penolong
Pangkat Secara Pegawai Tadbir Tanah, Penolong Pegawai Tanah, Penghulu dan Setiausaha Pejabat adalah
Lantikan layak  dipertimbangkan  oleh  Pihak  Berkuasa  Melantik  berkenaan  untuk  kenaikan  pangkat
  secara   lantikan   ke   jawatan   Pegawai   Tadbir   Gred   N41,   tertakluk   kepada   kekosongan
  jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
  (i) Mempunyai kelayakan di perenggan di atas; atau
  (ii) Lulus Peperiksaan Khas; dan
  (iii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan
Bidang Calon yang mempunyai kelayakan dalam bidang kewangan
Pengkhususan    
 
JAWATAN 2: PEGAWAI PENYELIDIK, GRED Q41
Syarat Lantikan (a) Ijazah  Sarjana   Muda   Sains   Kepujian  dalam  bidang   sains   yang  diiktiraf  oleh
    kerajaan  daripada   institusi-institusi   pengajian  tinggi   tempatan   atau   kelayakan
    yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  (b) Ijazah   Sarjana   muda   dalam   bidang   pertanian   yang   diiktiraf   oleh   kerajaan
    daripada    institusi-institusi    pengajian    tinggi    tempatan    atau    kelayakan    yang
    diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41 : P1 RM2249.66)
  (c) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
    institusi    pengajian    tinggi    tempatan    atau    kelayakan    yang    diiktiraf    setaraf
    dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: P1 RM 2353.44); atau
  (d) Ijazah Sarjana dalam bidang sains yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
    institusi    pengajian    tinggi    tempatan    atau    kelayakan    yang    diiktiraf    setaraf
    dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41 : P1 RM2664.78); atau
  (e) Ijazah  Doktor  Falsafah  (Ph.D)  dalam  bidang  sains  yang  diiktiraf  oleh  kerajaan
    daripada    institusi-institusi    pengajian    tinggi    tempatan    atau    kelayakan    yang
    diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41 : P1 RM2976.11);
  Dan  
  Lulus  Bahasa  Malaysia/Bahasa  Melayu  (termasuk  lulus  Ujian  Lisan)  pada  peringkat  Sijil
  Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
   
Syarat Kenaikan Pegawai  sedang  berkhidmat  dalam  perkhidmatan  Penolong  Pegawai  Penyelidik  adalah
Pangkat Secara layak  dipertimbang  oleh  Pihak  Berkuasa  Melantik  berkenaan  untuk  kenaikan  pangkat
Lantikan secara  lantikan  ke  jawatan  Pegawai  Penyelidik  Gred  Q41,  tertakluk  kepada  kekosongan
  jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
  (i) Mempunyai kelayakan di perenggan di atas; dan
  (ii) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan
 
JAWATAN 3: AKAUNTAN, GRED W41
Syarat Lantikan (a) Ijazah  Sarjana  Muda  Perakaunan  yang  diiktiraf  oleh  kerajaan  daripada  institusi-
    institusi    pengajian    tinggi    tempatan    atau    kelayakan    yang    diiktiraf    setaraf
    dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1 RM 2650.63); atau
  (b) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1 RM 2650.63); atau
  (c) Ijazah  Sarjana  Muda  Perakaunan  yang  diiktiraf  oleh  kerajaan  serta  menjadi  Ahli
    Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktirafkan oleh kerajaan.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1 RM 2754.41); atau
  (d) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1 RM 2858.19)
  Dan  
  Kepujian  Bahasa  Malaysia/Bahasa  Melayu  (termasuk  lulus  Ujian  Lisan)  pada  peringkat
  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pegawai sedang   berkhidmat   dalam   perkhidmatan   Penolong   Akauntan   adalah   layak
Pangkat Secara dipertimbang  oleh  Pihak  Berkuasa  Melantik  berkenaan  untuk  kenaikan  pangkat  secara
Lantikan lantikan  ke  jawatan  Akauntan  Gred  W41,  tertakluk  kepada  kekosongan  jawatan,  apabila
  telah disahkan dalam perkhidmatan:-
  (i) Mempunyai kelayakan di perenggan di atas; dan
  (ii) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

 

JAWATAN 4: JURUTEKNIK , GRED J17  
Syarat Lantikan (a) Sijil  dalam  bidang  berkaitan  yang  diiktiraf  oleh  kerajaan  daripada  politeknik-
    politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Dan    
  Lulus  Bahasa  Malaysia/Bahasa  Melayu  (termasuk  lulus  Ujian  Lisan)  pada  peringkat  Sijil
  Pelajaran    Malaysia   atau    kelulusan   yang  diiktiraf setaraf   dengannya oleh Kerajaan.
 
JAWATAN 5: PEMBANTU  TADBIR, (PERKERANIAN/OPERASI)  GRED N17
Syarat Lantikan (a) Sijil  Pelajaran  Malaysia  atau  kelayakan  yang  diiktiraf  setaraf  dengannya  oleh
    kerajaan;  
  Dan    
  Kepujian  Bahasa  Malaysia/Bahasa  Melayu  (termasuk  lulus  Ujian  Lisan)  pada  peringkat
  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N17 : P1 RM927.03)
Syarat Kenaikan Pegawai sedang   berkhidmat   dalam   perkhidmatan Bentara   Parlimen   adalah   layak
Pangkat Secara dipertimbang  oleh  Pihak  Berkuasa  Melantik  berkenaan  untuk  kenaikan  pangkat  secara
Lantikan lantikan  ke  jawatan  Pembantu  Tadbir  (Perkeranian/Operasi)  Gred  N17,  tertakluk  kepada
  kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
  (i)    Mempunyai kelayakan diperenggan (a) di atas; atau
  (ii) Lulus Peperiksaan Khas; dan  
  (iii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan
   
JAWATAN 6: PEKERJA AWAM , GRED R1  
Syarat Lantikan (a) tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; dan
  (b) berkebolehan   menjalankan   bidang   kerja   berkaitan   yang   diliputi   oleh   skim
    perkhidmatan ini.  
    (Gaji permulaan ialah pada Gred R1 : P1 RM 823.98);
  Dan    
  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

 

UMUR

(a)            Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun.

 

(b)            Pegawai sedang berkhidmat untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan hendaklah berumur tidak melebihi dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 

CARA MEMOHON

 

Permohonan   secara    online    dengan    melayari   laman    web     http://www.lgm.gov.my   (Online   Services/Job

 

Vacancies)

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 5 OKTOBER 2012  (JUMAAT)

 

CATATAN AM

(a)            Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

 

(b)            Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

 

(c)             Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

 

(d)            Sila cetak borang permohonona online untuk simpanan. Jika layak dipanggil temuduga, tuan/puan perlu membawa borang permohonan tersebut beserta dengan:-

 

(i)                 Salinan Sijil, Salinan Kad Pengenalan, Sijil Berhenti Sekolah dan Sijil Kelahiran yang telah disahkan.

 

(ii)                Permohon daripada Pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi terkini disertakan bersama.

 

 

 

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: